Przejdź do treści
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


marzec

17

Program Pomocy Dzieciom w ciężkim stanie klinicznym

Rodziny w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia Na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Forma pomocy jest ustalana indywidualnie dla każdej rodziny i przyznawana na okres jednego roku. Wnioski o stypendia na lata 2015/2016 składać można do dnia 6 kwietnia 2015 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Stowarzyszenia : www.spes.org.pl/stypendia

marzec

16

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" w 2015 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu informuje, iż Miasto Świnoujście po raz kolejny, przystąpiło do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu zawodowym, społecznym i dostępie do edukacji.

Program „Aktywny samorząd” skierowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej (należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego ) oraz dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat. Osoby, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej mogą uczestniczyć w obszarze B zadanie 2, obszarze C zadanie 2, 3, 4 programu, o ile są zatrudnione.

Preferencje PFRON w trakcie rozpatrywania wniosków w ramach modułu I:
1) w 2015 roku preferowane są wnioski w ramach obszaru C zadanie nr 3,
2) w sytuacji gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez PFRON nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:
a) stopień niepełnosprawności- w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
b) wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu- w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski osób, których dochód jest najniższy.

Program w 2015r. obejmuje następujące obszary wsparcia:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1) Obszar A likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 2 pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2) Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 2 dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu
elektronicznego i oprogramowania,

3) Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 2 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym,
- Zadanie 3 pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne,
- Zadanie 4 pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4) Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby
zależnej,

MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Terminy składania wniosków:
- MODUŁ I od dnia 1 kwietnia 2015r. do 30 września 2015 roku
- MODUŁ II :
30.03.2015 - Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza.
31.05.2015 - Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza.
30.09.2015 - Termin zakończenia przyjmowania w 2015 roku wniosków w ramach programu.
31.01.2016 - Termin zakończenia wypłat dofinansowania w ramach programu (w odniesieniu do
wniosków złożonych w 2015 r.)
30.06.2016 - Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2015
roku - do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem
programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które w poszczególnych obszarach spełniają następujące warunki:

MODUŁ I
1. Obszar A: Zadanie 2: - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- dysfunkcja narządu ruchu,
2. Obszar B: Zadanie 2 - znaczny stopień niepełnoprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
3. Obszar C: Zadanie 2 : - znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
Zadanie 3 i 4: - stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do
pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
4. Obszar D : - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.
MODUŁ II
1. posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza
studiami doktoranckimi.

W przypadku pojawienia się możliwości zwiększenia środków inwestycyjnych na realizację programu, Zarząd PFRON może w terminie późniejszym uruchomić realizację kolejnej formy/ kolejnych form wsparcia.

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” należy złożyć w samorządzie powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania. Zgodnie z normą kodeksu cywilnego - art. 25 kodeksu cywilnego to miejscowość, w której wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu, będąca ośrodkiem życia codziennego wnioskodawcy, w którym skoncentrowane są jego plany życiowe. Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miejsca zameldowania. Meldunek jest czynnością administracyjną.

Wnioski dostępne będą na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu w zakładce - dokumenty do pobrania lub siedzibie MOPR ul. Dąbrowskiego 4, pokój 318 – III piętro tel. 091 322 54 82. Informacji udzielą Panie: Dorota Reda - Grzeszek, Monika Weremij w godzinach od 7:30 do 15:30.
Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu: http://www.pfron.org.pl, http://www.mopr.swinoujscie.pl
 

marzec

6

Ogłoszenie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zaprasza do składania ofert na prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy.
Kwalifikacje osób składających oferty muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno edukacyjne ( Dz. U. z 2011 r. Nr 50, poz. 259 ).
Oferty należy składać w terminie do dnia 20 marca 2015 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, III piętro, pokój 314.
Dodatkowe informacje udziela w godzinach 08.00 – 15.30 Pani Agnieszka Zygarlicka – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4, pok. 202, Tel. 91322 54 81
 

1 / 102 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.