Przejdź do treści
Baner kampanii
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


grudzień

19

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu w ramach swoich zadań wspiera rodziny zastępcze i prowadzących Rodzinny Dom Dziecka. Rodzice zastępczy mogą liczyć też na pomoc specjalistów. Udzielana jest im również pomoc pieniężna, która finansowana jest głównie z budżetu Miasta Świnoujście.
Pracownicy MOPR starają się pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł. W tym roku z „Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014”, w ramach umowy zawartej pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Miastem Świnoujście pozyskano kwotę 2.776 zł. Została ona przeznaczona na świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodzinnej pieczy zastępczej dziecka. Dotacja umożliwiła sfinansowanie wydatków trzem rodzinom zastępczym wychowującym czworo dzieci. Świadczeniami mającymi na celu wspomnianą pomoc ogółem objęto pięć rodzin, które wychowują dziewięcioro dzieci w pieczy zastępczej. Wypłacono łącznie 10.463 zł.
Pozyskiwanie środków z programów ministerialnych pozwala na dysponowanie budżetem Miasta Świnoujście w szerszym zakresie, tj. realizowanie dodatkowych celów istotnych dla Miasta.
 

grudzień

16

Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Niech się spełnią świąteczne życzenia,
te łatwe i trudne do spełnienia.
Niech się spełnią te duże i te małe,
te mówione głośno lub wcale.
Niech się spełnią te wszystkie krok po kroku,
niech się spełnią w Nowym Roku 2015!

 

Dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

grudzień

15

Ogłoszenie o naborze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku psychologa, pedagoga lub terapeuty w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Kandydat musi posiadać:

 • na stanowisku psychologa:
  ukończone studia II stopnia na kierunku psychologia i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin;
   
 • na stanowisku pedagoga:
  ukończone studia II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
   
 • na stanowisku terapeuty:
  udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii z ofiarami przemocy w rodzinie.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony około jednego roku z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.
Wymiar czasu pracy – cały etat.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy powinny złożyć:
1) podanie o przyjęcie do pracy,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
4) dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
5) oświadczenie, że:
a) jest obywatelem polskim,
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z .2014r pozycja 1182 j.t.).

Miejsce składania dokumentów:
dokumenty należy składać w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 

1 / 98 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.