Przejdź do treści
Baner kampanii
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


styczeń

16

Ogłoszenie o naborze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w wymiarze pełnego etatu

Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej rocznym doświadczeniem jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) jest obywatelem polskim,
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Wymagania dotyczące stażu pracy:

Stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 2 lata,

Stanowiska młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 0.

Do zadań koordynatora lub młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie należało:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
2) przygotowywanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodzina zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
4) zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
7) przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy powinny złożyć:
1) podanie o przyjęcie do pracy,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
4) dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
5) oświadczenie, że:
a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
b) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) jest obywatelem polskim,
e) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 t.j.).

Termin i miejsce składania dokumentów.
Dokumenty należy składać do 29 stycznia 2015r. do godziny 15.00 w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 

styczeń

13

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Począwszy od stycznia 2015r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świnoujściu pogłębili dotychczasową współpracę o organizację cyklicznych spotkań warsztatowych w ramach Profilaktycznego programu przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Warsztaty dla mieszkańców Świnoujścia będą dotyczyły poznania wpływu stosowania używek w czasie ciąży na zdrowie płodu i konsekwencji, których doświadczy dziecko na późniejszych etapach życia, z powodu takiego postępowania matki. W sposób szczegółowy zostanie omówiony FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy oraz szkodliwość palenia przez kobietę będącą w ciąży. Będą także dotyczyć zapoznania z profilaktyką raka piersi i metod jego wczesnego wykrywania.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 28 stycznia br. o godzinie 10:30 w biurze MOPR przy ul. Modrzejewskiej 20.
Chętni mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych pod numerem: 797 403 501 albo w sekretariacie MOPR tel.: 91322 25 460.
 

grudzień

23

Pomoc dla dzieci ofiar tragedii w Makowie

Wszystkimi w Polsce wstrząsnęła informacja o tragicznym w skutkach ataku na pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie. Jako pracownicy pomocy społecznej przeżywamy to szczególnie zadając sobie pytania:

Dlaczego?

Czy jesteśmy skazani na bezradność?

Co zrobić, by takie zdarzenia się nie powtórzyły, a pracownicy socjalni podejmowali decyzje bez presji i obaw o zdrowie i życie własne i swych Rodzin ?

 

Przed nami wiele pracy, aby zrobić wszystko, by nie dochodziło do podobnych aktów agresji. Dziś łączymy się w bólu z Rodzinami wszystkich pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie. Samo współczucie to jednak mało.

Zginęły Kobiety mające dla innych serce na dłoni. Złote dziewczyny, które nie zostawiały ludzi bez pomocy. Lubiane, uczynne, pracowite. Nawet nie przypuszczały, że nie dożyją Świąt Bożego Narodzenia. Obie – Renata i Małgorzata osierociły po dwoje dzieci - najmłodsze ma trzy lata.

Solidaryzując się z ofiarami tragedii, a także mając na uwadze codziennie ponoszone przez wszystkich nas ryzyko związane z misją jaką jest pomaganie potrzebującym:

1) Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej "RAZEM"

2) Zarząd Samorządowego Stowarzyszenia Ośrodków Pomocy Społecznej "FORUM"

3) Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie Centrum

4) Pracownicy Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

zwracają się z apelem o finansowe wsparcie dla dzieci ofiar zamachu.
 

BĄDŹMY RAZEM….

Wszystkim, którzy chcą pomóc podajemy numer konta:

70 8980 0009 2001 0058 5507 0002
 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej
97-500 Radomsko, ul. Kościuszki 12a

z dopiskiem: „Dzieciom Reni i Małgosi”

Zbiórka trwać będzie do końca stycznia 2015 r.

1 / 99 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.