Przejdź do treści
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


maj

22

Zaproszenie

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu współdziałając z pracownikami Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Świnoujście przystępują do prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Świnoujście na przyszłe lata. Obecnie obowiązująca Strategia przyjęta w drodze uchwały Rady Miasta Świnoujście przestanie obowiązywać z końcem roku.
W celu dokonania analizy realizacji dotychczasowej Strategii, wskazania obszarów, które wymagają przeprowadzenia diagnozy oraz określenia problemów wymagających podjęcia zaplanowanych i długofalowych oddziaływań, organizowane będą dyskusje panelowe.
Serdecznie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych do wzięcia udziału w tych spotkaniach. Jednocześnie proszę o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu panu Piotrowi Stankiewiczowi pracownikowi MOPR do spraw organizacyjnych pod numerem telefonu 91 32 25 485.
 

Temat spotkania
Termin
ograniczanie zjawiska ubóstwa, bezdomności i żebractwa oraz ich negatywnych skutków
26 maja 2015r. godz. 9:30
tworzenie systemu wsparcia dla osób bezrobotnych w celu ich aktywizacji
27 maja 2015r. godz. 9:30
rozwój i poprawa działań na rzecz dziecka i rodziny”,
2 czerwca 2015r. godz. 9:30
ograniczanie problemu zjawiska przemocy w rodzinie
3 czerwca 2015r. godz. 9:30
poprawa jakości zdrowia psychicznego mieszkańców i ograniczanie zjawiska uzależnień
9 czerwca 2015r. godz. 9:30
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, starszych i chorych
10 czerwca 2015 r. godz. 9:30

maj

19

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku asystenta rodziny w wymiarze pełnego etatu
Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy powyższego szkolenia i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) jest obywatelem polskim,
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.


Zadania asystenta rodziny:
1. Współpraca i utrzymanie osobistego kontaktu ze wskazanymi rodzinami,
2. Diagnozowanie sytuacji rodziny w oparciu o badanie potrzeb i możliwości.
3. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną .
4. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa rodziny i jej członków, w szczególności dzieci.
5. Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne w szczególności w zakresie:
a) wychowania i opieki nad dziećmi (budowanie więzi miedzy członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów itp.),
b) budowania systemu wsparcia w rozwoju i edukacji dziecka np. (pomoc dzieciom w nauce itp.),
c) podziału obowiązków domowych pomiędzy poszczególnych członków rodziny,
d) promowania zdrowego stylu życia (edukacja w zakresie higieny osobistej członków rodziny, prawidłowe odżywianie, edukacja w zakresie organizacji czasu wolnego itp.),
e) gospodarowania budżetem domowym ,
f) usamodzielnienia się członków rodziny poprzez uzupełnienie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, podjęcie działań zmierzających do poszukiwania, podejmowania i utrzymania pracy zarobkowej.
6. Wspieranie aktywności społecznej rodzin i rozszerzenie kontaktów społecznych rodziny
m.in. poprzez:
a) ułatwienie rodzinie kontaktów z innymi osobami, specjalistami, instytucjami,
b) stymulowanie do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych
możliwości,
c) pobudzenie do korzystania z własnych możliwości i uprawnień,
d) uczenie dostępu do nowych technologii, zasobów kultury.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy powinny złożyć:
1) podanie o przyjęcie do pracy,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
4) dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
5) oświadczenie, że:
a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
b) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) jest obywatelem polskim,
e) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.).

Termin i miejsce składania dokumentów.
Dokumenty należy składać do dnia 25.05.2015r. do godziny 15.00 w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Kwestionariusz osobowy

maj

19

Informacja

W nawiązaniu do opublikowanych 10 maja 2015r. w świnoujskich portalach internetowych informacji o spotkaniu pana Janusza Żmurkiewicza Prezydenta Miasta Świnoujście z mieszkańcami Warszowa, w trakcie którego między innymi poruszono temat uciążliwych zachowań niektórych lokatorów budynku przy ul. Modrzejewskiej 20, pragnę zapewnić, że pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu na bieżąco zapobiegają marnotrawieniu środków publicznych i weryfikują uprawnienia do otrzymania pomocy finansowej.
Jak wynika z ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. Nr 163 z późn. zm.) pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Sprawami osób zamieszkujących blok przy ul. Modrzejewskiej 20 zajmuje się aż dwóch pracowników socjalnych. Umożliwia to odpowiednio wnikliwe rozpoznanie problemów tych osób. Aktualnie w budynku zamieszkuje 138 rodzin, z czego 55 ma uprawnienia do pomocy finansowej. W 24 rodzinach korzystających z pomocy społecznej zdiagnozowano problem alkoholowy. Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu podejmują następujące działania w stosunku do tych osób:

  • praca socjalna: motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, monitoring leczenia, motywowanie do utrzymania trzeźwości, współpraca z Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Centrum Zdrowia Psychicznego, uświadamianie klientom, że nadużywanie alkoholu powoduje ograniczenie bądź odmowę przyznania świadczeń finansowych,
  • 16 osobom ograniczono pomoc finansową do np. opłacenia obiadów dzieciom w szkole lub zasiłków na pokrycie opłat przekazywanych bezpośrednio na konto ZGM-u, ENEI lub PGNIG-e,
  • w przypadku 6 osób, za ich zgodą, środkami finansowymi przyznanymi z MOPR dysponuje opiekunka, pracownik socjalny, asystent rodziny, bądź członek rodziny,
  • 3 osoby biorą udział w Programie Aktywizacji i Integracji realizowanym przez PUP we współpracy z MOPR.

Od stycznia 2015r. 8 rodzin otrzymało decyzję odmowną przyznania pomocy finansowej z MOPR ze względu na brak współpracy z pracownikiem socjalnym i nierealizowanie planu pomocy rodzinie.
Jak wskazano powyżej aż 83 rodziny nie są podopiecznymi Ośrodka i nie korzystają z pomocy finansowej MOPR. Wiadomym jest, że osoby nadużywające alkoholu nie mają problemu z pozyskaniem środków finansowych na jego zakup na przykład poprzez żebractwo, dorabiając sprzedając złom, wybierając ryby z sieci rybackich czy też posiadają własne świadczenia ze stałej pracy, renty czy emerytury.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu współpracują na rzecz rodzin zamieszkujących przy ul. Modrzejewskiej 20 z placówkami oświatowymi, placówkami wsparcia dziennego, Dziennym Domem Pomocy, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu, Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Świnoujściu oraz z Komendą Miejską Policji w Świnoujściu.
Osoby korzystające z pomocy społecznej doskonale zdają sobie sprawę z konsekwentnej polityki pracowników socjalnych ograniczania bądź odmawiania pomocy finansowej w przypadku marnotrawienia środków finansowych.
 

1 / 105 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.