Przejdź do treści
Baner kampanii
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


luty

26

Informacja

W ubiegły piątek pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu wraz z pracownikami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z regionu powiatu kamieńskiego oraz Powiatowych Urzędów Pracy w Świnoujściu i Kamieniu Pomorskim wzięli udział w spotkaniu warsztatowym, na które zostali zaproszeni przez panią Beatę Karlińską Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach. To bezpłatne szkolenie miało na celu przybliżenie realizowanego w Policach programu „GPS dla rodziny”.
Celem tego innowacyjnego programu opartego na partnerstwie, w skład którego wchodzą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, Powiatowy Urząd Pracy w Policach, Ośrodki Pomocy Społecznej w Policach, Dobrej, Kołbaskowie, Nowym Warpnie, jest zwiększenie skuteczności działań instytucji rynku pracy i pomocy społecznej w zakresie reintegracji społeczno – zawodowej kobiet. Beneficjentami programu są matki przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, a także kobiety powracające na rynek pracy po dłuższej przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.
Dzięki spotkaniu z kierownikami wymienionych jednostek realizujących program „GPS dla rodziny” uczestnicy spotkania poznali rozwiązania, które przyczyniły się sukcesu tych działań. Przeniesienie doświadczeń Partnerstwa z powiatu polickiego na świnoujskie realia powiększy wachlarz dotychczasowych narzędzi pracowników MOPR i przyczyni się do skuteczniejszego rozwiązywania problemów społeczności lokalnej.
 

luty

25

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku asystenta rodziny w wymiarze pełnego etatu.

Asystentem rodziny może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy powyższego szkolenia i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) jest obywatelem polskim,
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.


Zadania asystenta rodziny:

1. Współpraca i utrzymanie osobistego kontaktu ze wskazanymi rodzinami,
2. Diagnozowanie sytuacji rodziny w oparciu o badanie potrzeb i możliwości.
3. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną .
4. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa rodziny i jej członków, w szczególności dzieci.
5. Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne w szczególności w zakresie:
a) wychowania i opieki nad dziećmi (budowanie więzi miedzy członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów itp.),
b) budowania systemu wsparcia w rozwoju i edukacji dziecka np. (pomoc dzieciom w nauce itp.),
c) podziału obowiązków domowych pomiędzy poszczególnych członków rodziny,
d) promowania zdrowego stylu życia (edukacja w zakresie higieny osobistej członków rodziny, prawidłowe odżywianie, edukacja w zakresie organizacji czasu wolnego itp.),
e) gospodarowania budżetem domowym ,
f) usamodzielnienia się członków rodziny poprzez uzupełnienie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, podjęcie działań zmierzających do poszukiwania, podejmowania i utrzymania pracy zarobkowej.
6. Wspieranie aktywności społecznej rodzin i rozszerzenie kontaktów społecznych rodziny
m.in. poprzez:
a) ułatwienie rodzinie kontaktów z innymi osobami, specjalistami, instytucjami,
b) stymulowanie do samodzielnego poszukiwania w swoim otoczeniu nowych
możliwości,
c) pobudzenie do korzystania z własnych możliwości i uprawnień,
d) uczenie dostępu do nowych technologii, zasobów kultury.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy powinny złożyć:
1) podanie o przyjęcie do pracy,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
4) dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
5) oświadczenie, że:
a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
b) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) jest obywatelem polskim,
e) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.).

Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać do dnia 06.03.2015 r. do godziny 15.00 w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 

Kwestionariusz osobowy

luty

24

Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Począwszy od stycznia 2015r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świnoujściu pogłębili dotychczasową współpracę o organizację cyklicznych spotkań warsztatowych w ramach Profilaktycznego programu przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Warsztaty dla mieszkańców Świnoujścia będą dotyczyły poznania wpływu stosowania używek w czasie ciąży na zdrowie płodu i konsekwencji, których doświadczy dziecko na późniejszych etapach życia, z powodu takiego postępowania matki. W sposób szczegółowy zostanie omówiony FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy oraz szkodliwość palenia przez kobietę będącą w ciąży. Będą także dotyczyć zapoznania z profilaktyką raka piersi i metod jego wczesnego wykrywania.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 25 lutego br. o godzinie 10:30 w biurze MOPR przy ul. Modrzejewskiej 20.
Chętni mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych pod numerem: 797 403 501 albo w sekretariacie MOPR tel.: (91) 322 25 460.
 

1 / 101 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.