Przejdź do treści
Baner kampanii
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


kwiecień

23

Warsztaty w ramach przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych

Począwszy od stycznia 2015 r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świnoujściu pogłębiają współpracę o organizację cyklicznych spotkań warsztatowych w ramach Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
Warsztaty przygotowane dla mieszkańców Świnoujścia mają na celu przedstawienie wpływu stosowania używek w czasie ciąży na zdrowie płodu i konsekwencji, których doświadczy dziecko na późniejszych etapach życia, z powodu takiego postępowania matki. W sposób szczegółowy zostanie omówiony FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy oraz szkodliwość palenia przez kobietę będącą w ciąży. Uczestnicy spotkań zostaną zapoznani także z profilaktyką raka piersi i metod jego wczesnego wykrywania.
Najbliższe spotkanie odbędzie się 29 kwietnia o godzinie 10:30 w biurze MOPR przy ul. Modrzejewskiej 20.
Osoby chętne zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi pod numerem: 797 403 501. Chętni mogą zapisać się na zajęcia także w sekretariacie MOPR pod numerem: 91 322 25 460.
 

kwiecień

13

Nabór na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w wymiarze pełnego etatu

Koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej może być osoba, która:
1) posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej rocznym doświadczeniem w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej rocznym doświadczeniem jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) jest obywatelem polskim,
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Wymagania dotyczące stażu pracy:

Stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 2 lata,

Stanowiska młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 0.

Do zadań koordynatora lub młodszego koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej będzie należało:
1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,
2) przygotowywanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodzina zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku,
3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu,
4) zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej,
5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,
6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej,
7) przedstawienie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy powinny złożyć:
1) podanie o przyjęcie do pracy,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
4) dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),
5) oświadczenie, że:
a) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
b) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) jest obywatelem polskim,
e) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 20 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.).

Termin i miejsce składania dokumentów.
Dokumenty należy składać do 21 kwietnia 2015 r. do godziny 15.00 w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie

kwiecień

1

Życzenia Wielkanocne

Serdeczne życzenia radosnych, spokojnych świąt wielkanocnych

1 / 103 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.