Przejdź do treści
Baner kampanii
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


lipiec

22

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego.
Księgowa w Dziale Finansowo - Księgowym
II. Wymagania konieczne:
O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:
1) posiadają obywatelstwo polskie,
2) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
3) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) cieszą się nieposzlakowaną opinią,
5) posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 2 letni staż pracy zawodowej.

III. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego w komórkach finansowo – księgowych,
2) doświadczenie w obsłudze programów finansowo – księgowych,
3) znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, płac, ubezpieczeń społecznych, zamówień publicznych, prawa samorządowego oraz rozliczania projektów systemowych,
4) doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

V. Warunki pracy:
1) miejsce pracy: pomieszczenie biurowe na III piętrze w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu. Budynek wyposażony w podjazd, windę, szerokie korytarze,
2) wymiar czasu pracy: ½ etatu,
3) wynagrodzenie zasadnicze dla całego etatu w przedziale VI – XII kategorii zaszeregowania w kwocie od 1200zł brutto do 2900zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od stażu pracy,
4) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na czas określony na 1 rok. Po każdej z tych umów istnieje możliwość zawarcia kolejnych umów, w tym jednej na czas określony i następnej na czas nieokreślony.

O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

 

VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.
1. Prowadzenie ewidencji syntetycznej dochodów dotyczących zadań zleconych.
2. Kwalifikowanie otrzymanych dochodów na właściwe rozdziały i paragrafy zgodnie z obowiązującą szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków.
3. Terminowe przekazywanie otrzymanych dochodów na rachunek Urzędu Miasta.
4. Sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym.
5. Dekretowanie dokumentów finansowo-księgowych.
6. Sporządzanie poleceń księgowania.
7. Bieżąca analiza wykonanych dochodów w ewidencjonowanych rozdziałach.
8. Kompletowanie wyciągów bankowych.
9. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu wykonywanych zadań.

VII. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:
1) list motywacyjny,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie),
4) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
5) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
9) dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach).

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów.
Dokumenty należy składać do dnia 1 sierpnia 2014r. do godziny 15:30 w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).
Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 1 sierpnia 2014r. do godziny 15:30.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.
 

lipiec

22

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4 poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze.

I. Określenie stanowiska urzędniczego.
Księgowa w Dziale Finansowo – Księgowym
II. Wymagania konieczne:
O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:
1) posiadają obywatelstwo polskie,
2) mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,
3) nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) cieszą się nieposzlakowaną opinią,
5) posiadają wykształcenie wyższe ekonomiczne lub wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 2 letni staż pracy zawodowej.

III. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego w komórkach finansowo – księgowych,
2) doświadczenie w obsłudze programów finansowo – księgowych,
3) znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, płac, ubezpieczeń społecznych, zamówień publicznych, prawa samorządowego oraz rozliczania projektów systemowych,
4) doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

V. Warunki pracy:
1) miejsce pracy: pomieszczenie biurowe na III piętrze w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu. Budynek wyposażony w podjazd, windę, szerokie korytarze,
2) wymiar czasu pracy: ½ etatu,
3) wynagrodzenie zasadnicze dla całego etatu w przedziale VI – XII kategorii zaszeregowania w kwocie od 1200zł brutto do 2900zł brutto, dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od stażu pracy,
4) umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 31 grudnia 2014r.
5) Osoba, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 poz. 223 nr 1458 z późn. zm.), na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym zostanie zobowiązana do odbycia służby przygotowawczej.

O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

VI. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym.
1. Prowadzenie ewidencji syntetycznej oraz analitycznej wydatków i kosztów dotyczących realizowanych projektów systemowych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Sporządzanie wniosków o płatność oraz rozliczanie projektów systemowych.
3. Prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych.
4. Kwalifikowanie dokonywanych wydatków na właściwe rozdziały i paragrafy zgodnie z obowiązującą szczegółową klasyfikacją dochodów i wydatków, oraz szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.
5. Sprawdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym.
6. Dekretowanie dokumentów finansowo-księgowych.
7. Sporządzanie poleceń księgowania.
8. Bieżąca analiza wykonanych wydatków w ewidencjonowanych rozdziałach i paragrafach i ich uzgadnianie z Główną Księgową celem zapobieżenia przekroczenia planów.
9. Sporządzanie bieżącego zaangażowania środków budżetowych.
10. Kompletowanie wyciągów bankowych.
11. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu wykonywanych zadań.

VII. Kandydat na stanowisko urzędnicze musi złożyć:
1) list motywacyjny,
2) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (kserokopie),
4) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),
5) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
9) dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach).

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów.
Dokumenty należy składać do dnia 1 sierpnia 2014r. do godziny 15:30 w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).
Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli wpłyną na wyżej wymieniony adres do dnia 1 sierpnia 2014r. do godziny 15:30.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.um.swinoujscie.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPR.
 

lipiec

17

Zapraszamy po wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2014/2015

Druki wniosków i załączników można otrzymać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. Dąbrowskiego 4 pokój 218 II piętro.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:
- od 1 do 31 sierpnia 2014r. , ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik nastąpi do 31 października 2014r.,
- od 1 września do 31 października 2014r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik nastąpi do 30 listopada 2014r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91-322-54-65 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub na stronie internetowej MOPR http://www.mopr.swinoujscie.pl

 

1 / 91 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.