Odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym wykorzystujący jako główne źródło ogrzewania urządzenie zasilane paliwami gazowymi może ubiegać się o refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczanie paliw gazowych od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Do uzyskania refundacji konieczne jest złożenie wniosku wraz z dołączonymi dokumentami: fakturą za paliwo gazowe oraz potwierdzeniem jej opłacenia.

Termin składania wniosku ustalony został do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Mieszkańcy Świnoujścia mogą składać wnioski o zwrot VAT-u za gaz w wersji papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, do pojemnika na dokumenty Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu usytuowanego na parterze budynku przy ulicy Dąbrowskiego 4, w pokoju 215 na II piętrze w godzinach pracy MOPR (7:30 – 15:30), lub drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4, 72-600 Świnoujście.

Można je również złożyć elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP - adres skrytki: /MOPR/Skrytka ESP.

Druk wniosku i niezbędne informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR pokój 215, nr tel. 91 32 25 467.

Druk wniosku można również pobrać tutaj: Do pobrania

Więcej informacji o dodatkach dla gospodarstw znajduje się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/refundacja-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r

Podstawowym kryterium niezbędnym do spełnienia by otrzymać refundację jest wpisanie lub zgłoszenie do centralnej ewidencji emisyjności budynków głównego źródła ogrzewania do dnia 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku nowego źródła ciepła zgłaszanego po raz pierwszy, a także spełnienie kryterium dochodowego wynoszącego 2100 zł miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego lub 1500 zł miesięcznie na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Informacja o przyznaniu refundacji podatku VAT za gaz będzie przesyłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę refundacji. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę refundacji, istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu refundacji podatku VAT od organu, do którego został złożony wniosek. Nieodebranie informacji o przyznaniu refundacji nie wstrzymuje jej wypłaty.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny przysługuje tylko w przypadku gdy energia elektryczna wykorzystywana do ogrzewania nie pochodzi z mikroinstalacji, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii,

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych prowadzonych pod tym adresem.

W przypadku gdy wnioski o wypłatę dodatku dla elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mającego ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku dla gospodarstw domowych.

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po preferencyjnej cenie.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego, a gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Dodatek elektryczny wynosi 1 000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021r. wynosiło więcej niż 5MWh, dodatek elektryczny wynosi 1 500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie należy do wniosku dołączyć kopię faktury z 2022r. lub rozliczenie z przedsiębiorstwem potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021r. przekraczające 5 MWh.

Dodatek elektryczny ma charakter świadczenia socjalnego, dlatego nie będzie on objęty podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegał egzekucji.

Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych można złożyć najpóźniej do 1 lutego 2023 roku. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego będzie przesyłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego, istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego od organu do którego został złożony wniosek. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku elektrycznego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wnioski można składać:

  • w formie papierowej:

- osobiście do pojemnika na dokumenty Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu usytuowanego na parterze budynku przy ulicy Dąbrowskiego 4, w godzinach pracy MOPR (7:30 – 15:30)

- drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4, 72-600 Świnoujście

  • elektronicznie: z wykorzystaniem platformy ePUAP - adres skrytki: /MOPR/Skrytka ESP

Druk wniosku i niezbędne informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR pok. 215, nr tel. 91 32 25 467.

Druk wniosku można również pobrać tutaj: Do pobrania

Więcej informacji o dodatkach dla gospodarstw znajduje się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny

W niedzielę 9 października 2022r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zakończyło się szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Świadectwa ukończenia szkolenia uzyskało sześć osób z terenu Miasta Świnoujście oraz dwie osoby z Powiatu Kamieńskiego, które szkoliły się u nas gościnnie. Tym samym Miasto Świnoujście zyskało trzy przyszłe rodziny zastępcze a dwie osoby, które już pełnią tę funkcję – uzupełniły swoje kwalifikacje. Kandydaci byli bardzo zadowoleni z przebiegu szkolenia, grupa nawiązała bliskie relacje, które w przyszłości będą dla Nich oparciem w pełnieniu roli rodzin zastępczych.

Szkolenie na zlecenie MOPR w Świnoujściu, zrealizowała Fundacja Rodzina Plus z Krakowa. Uczestnicy szkolenia byli bardzo zadowoleni z kompetencji szkoleniowców i sposobu prowadzenia szkolenia.   

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, przy wsparciu Władz Miasta, stale poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu i rozmowy.

Dział Pracy Socjalnej- rejony  
     
Nazwa ulicy Imię nazwisko pracownika  Uwagi
1- go Maja Kamila Malka Karsibór
I Armii Wojska Polskiego Kamila Malka Karsibór
11-go Listopada Agnieszka Ostrowska  
Armii Krajowej Karolina Grunwald  
Artyleryjska Anna Przybylska Warszów
Bałtycka Dorota Brenk  
Barkowa Kamila Malka Karsibór
Barlickiego Alicja Silewicz  
Basztowa Agnieszka Ostrowska  
Batalionów Chłopskich Dominika Klemczak  
Bema Karolina Grunwald  
Beniowskiego Karolina Grunwald  
Białoruska Anna Przybylska Warszów
Bogusławskiego Dorota Brenk  
Bohaterów Września Karolina Grunwald  
Broniewskiego Beata Zarzycka  
Brzozowa Kamila Malka Karsibór
Bunkrowa Anna Przybylska  
Bursztynowa Beata Zarzycka  
Bydgoska Agnieszka Ostrowska  
Chełmońskiego Beata Zarzycka  
Chełmska Agnieszka Ostrowska  
Chopina Dorota Brenk  
Chrobrego Dorota Brenk  
Czeska Anna Przybylska Warszów
Daszyńskiego Urszula Szmitke  
Dąbrowskiego Karolina Grunwald  
Drawska Anna Kozłowska  
Drzymały Dorota Brenk  
Duńska Anna Przybylska  
Energetyków Dorota Brenk  
Fińska Anna Przybylska  
Fredry Beata Zarzycka  
Gajowa Kamila Malka Łunowo
Gałczyńskiego Beata Zarzycka  
Gdańska Agnieszka Ostrowska  
Gdyńska Agnieszka Ostrowska  
Gierczak Dorota Brenk  
Głęboka Kamila Malka Karsibór
Gradowa Kamila Malka Przytór
Graniczna Beata Zarzycka  
Grodzka Agnieszka Ostrowska  
Grottgera Beata Zarzycka  
Grudziądzka Agnieszka Ostrowska  
Grunwaldzka Paulina Zielniewicz                                         
Herberta Beata Zarzycka  
Herbowa Agnieszka Ostrowska  
Hetmańska Agnieszka Ostrowska  
Holenderska Anna Przybylska  
Hołdu Pruskiego Dorota Brenk  
Husarska Agnieszka Ostrowska  
Jachtowa Karolina Grunwald  
Jana z Kolna Karolina Grunwald  
Jaracza Anna Przybylska Warszów
Kanałowa Kamila Malka Karsibór
Kapitańska Beata Zarzycka  
Karsiborska Jolanta Dobrowolska osoby bezdomne
Kasprowicza Dorota Brenk  
Kaszubska Anna Kozłowska  
Kochanowskiego Beata Zarzycka  
Kołłątaja Renata Jercha  
Komandorska Dorota Brenk  
Konopnickiej Dorota Brenk  
Konstytucji 3-go Maja Dominika Klemczak  
Kossaków Beata Zarzycka  
Kościuszki Renata Jercha  
Kręta Kamila Malka Przytór
Krzywa Anna Kozłowska  
Krzywoustego Maria Judkiewicz  
Ku Morzu Anna Przybylska Warszów
Kuglinów Agnieszka Ostrowska  
Kujawska Adrianna Bielecka  
Kwiatowa Kamila Malka Karsibór
Lawendowa Kamila Malka Przytór
Lechicka Urszula Szmitke  
Leśmiana Beata Zarzycka  
Ludzi Morza Kamila Malka Warszów
Lutycka Urszula Szmitke  
Łęgowa Kamila Malka Karsibór
Łużycka Urszula Szmitke  
Malczewskiego Beata Zarzycka  
Małachowskiego Dorota Brenk  
Małopolska Marlena Szymańska  
Markiewicza Agnieszka Ostrowska  
Marynarki Wojennej Beata Zarzycka  
Marynarzy Karolina Grunwald  
Matejki (nieparzyste) Adrianna Bielecka  
Matejki (parzyste) Dorota Marach  
Mazowiecka Anna Kozłowska  
Mazurska Anna Kozłowska  
Miarki Beata Zarzycka  
Mieczowa Agnieszka Ostrowska  
Mieszka I Dorota Brenk  
Miodowa Kamila Malka Karsibór
Modrzejewskiej 20 Alicja Silewicz parter, II p., III p.
Modrzejewskiej 20  Kinga Nowak I p., IV p.
Modrzejewskiej Kinga Nowak  
Moniuszki Beata Zarzycka  
Monte  Cassino Karolina Grunwald  
Mostowa Kamila Malka Ognica
Narutowicza Maria Judkiewicz  
Niecała Anna Przybylska  
Niedziałkowskiego Maria Judkiewicz  
Norweska Alicja Silewicz Warszów
Norwida Beata Zarzycka  
Nowoalteryjska Anna Przybylska  
Nowowiejskiego Dorota Brenk  
Odrowców Anna Kozłowska  
Odrzańska Kamila Malka Łunowo
Ognica Kamila Malka  
Ogrodowa Kamila Malka Karsibór
Okólna Anna Przybylska Warszów
Olsztyńska Agnieszka Ostrowska  
Orkana Dorota Brenk  
Osadników Wojskowych Kamila Malka Karsibór
Bezdomni : osoby bezdomne zamieszkałe w pustostanach,bunkrach,osoby bezdomne spoza Świnoujścia zamieszkałe w schronisku  przy ul. Portowej, działki ogrodowe, interwencje dotyczące osób bezdomnych Grażyna Zakens  
Owocowa Kamila Malka Karsibór
Paderewskiego Maria Judkiewicz  
Piastowska Maria Judkiewicz  
Piłsudskiego Maria Judkiewicz  
Plac Słowiański Karolina Grunwald  
Plac Wolności Karolina Grunwald  
Pogodna Kamila Malka Przytór
Polna Kamila Malka Przytór
Porębskiego Anna Przybylska Warszów
Portowa -ogrzewalnia Grażyna Zakens  
Portowa -schronisko Jolanta Dobrowolska  
Powstańców Śląskich Dorota Brenk  
Poznańska Marlena Szymańska  
Promowa Kamila Malka Karsibór
Prosta Kamila Malka Karsibór
Prusa Dorota Brenk  
Pułaskiego Beata Zarzycka  
Reja Dorota Brenk  
Rogozińskiego Dorota Brenk  
Roosevelta Beata Zarzycka  
Rybaki Marlena Szymańska  
Rycerska Agnieszka Ostrowska  
Sąsiedzka Kamila Malka Przytór
Siemiradzkiego Beata Zarzycka  
Sienkiewicza Dorota Brenk  
Sikorskiego Dorota Brenk  
Skandynawska Anna Przybylska Warszów
Słoneczna Kamila Malka Przytór
Słowackiego Dorota Brenk  
Sołtana Kamila Malka Warszów
Sosnowa Anna Przybylska  
Spokojna Kamila Malka Przytór
Staffa Beata Zarzycka  
Staszica Marlena Szymańska  
Steyera Urszula Szmitke  
Strzelecka Agnieszka Ostrowska  
Sucha Kamila Malka Przytór
Szantowa Kamila Malka Przytór
Szkolna Agnieszka Ostrowska  
Szmaragdowa Kamila Malka Przytór
Sztormowa Kamila Malka Przytór
Szwedzka Anna Przybylska Warszów
Śląska Agnieszka Ostrowska  
Teligi Karolina Grunwald  
Tęczowa Kamila Malka Przytór
Toruńska Agnieszka Ostrowska  
Trentowskiego Dorota Brenk  
Trzcinowa Kamila Malka Karsibór
Turkusowa Kamila Malka Przytór
Turniejowa Agnieszka Ostrowska  
Tuwima Beata Zarzycka  
Ujejskiego Dorota Brenk  
Ułańska Agnieszka Ostrowska  
Uzdrowiskowa Dorota Brenk  
Warszawska Agnieszka Ostrowska  
Warzywna Kamila Malka Karsibór
Wąska Kamila Malka Karsibór
Węgierska Anna Przybylska Warszów
Wielkopolska Marlena Szymańska  
Wierzbowa Kamila Malka Karsibór
Wilków Morskich Dominika Klemczak  
Witosa Adrianna Bielecka  
Wojska Polskiego Beata Zarzycka  
Wrzosowa Anna Przybylska Łunowo
Wybrzeże Władysława IV Karolina Grunwald  
Wyspiańskiego Beata Zarzycka  
Wyspowa Kamila Malka Ognica
Wyszyńskiego Maria Judkiewicz  
Zacisze Kamila Malka Karsibór
Zalewowa Kamila Malka Przytór
Zamkowa Agnieszka Ostrowska  
Zapolskiej Beata Zarzycka  
Zarzeczna Kamila Malka Przytór
Zdrojowa Dorota Brenk  
Żeglarska Karolina Grunwald  
Żeromskiego Dorota Brenk  

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo kocioł olejowy, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu - w przypadku nowych głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych prowadzonych pod tym adresem.

W przypadku gdy wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mającego ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po preferencyjnej cenie.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego, a gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

- 3 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

- 1 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

- 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

- 2 000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Dodatek dla gospodarstw domowych ma charakter świadczenia socjalnego, dlatego nie będzie on objęty podatkiem dochodowym, ani nie będzie podlegał egzekucji.

Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Informacja o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych będzie przesyłana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, istnieje możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych od organu do którego został złożony wniosek. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wnioski można składać:

  • w formie papierowej:

- osobiście do pojemnika na dokumenty Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu usytuowanego na parterze budynku przy ulicy Dąbrowskiego 4, w godzinach pracy MOPR (7:30 – 15:30)

- drogą pocztową na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4, 72-600 Świnoujście

  • elektronicznie: z wykorzystaniem platformy ePUAP - adres skrytki: /MOPR/Skrytka ESP

Druk wniosku i niezbędne informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPR pok. 215, nr tel. 91 32 25 467.

Druk wniosku można również pobrać tutaj: Do pobrania

Więcej informacji o dodatkach dla gospodarstw znajduje się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla