Informacja, przygotowana w ramach działania zawartego w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2022 – 2024 (działanie: umieszczanie w mediach lokalnych informacji o rodzicielstwie zastępczym i poszukiwaniu rodzin zastępczych; realizacja: kwartalnie)

RODZICU BIOLOGICZNY, ODZYSKAJ OPIEKĘ NAD DZIECKIEM

Drogi Czytelniku,

w informacji z grudnia 2023r. dowiedziałeś się o tym jak i dlaczego dzieci przebywające w pieczy zastępczej, które mają uregulowaną sytuację prawną są zgłaszane do przysposobienia. Dziś zajmiemy się tematem rodziców biologicznych, których dzieci, na mocy postanowienia Sądu Rodzinnego zostały umieszczone w pieczy zastępczej.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024r., poz. 177 ze zm.) w art. 33 wskazuje, że celem umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej jest praca z rodziną, która umożliwi powrót dziecka pod opiekę rodzica biologicznego. W preambule do wspomnianej wyżej ustawy znajdują się następujące słowa: „dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami (…)”. Oznacza to, że ustawodawca w pełni docenia doniosłą rolę rodziny naturalnej w życiu dziecka i uznaje, że wychowanie poza rodziną – piecza zastępcza może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy dziecko z różnych przyczyn nie może bezpiecznie pozostawać z rodzicami biologicznymi.

Przed umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej rodzice biologiczni są wspierani, jeśli się na to zgadzają, przez pracowników socjalnych i asystentów rodziny. Czasami sygnały o nieprawidłowym funkcjonowaniu rodziny są im przekazywane przez placówki oświatowe, Sądy, służbę zdrowia lub nawet sąsiadów. Warto posłuchać takich uwag, by rodzina pozostała razem. Jeśli jednak dziecko znalazło się już w pieczy zastępczej, to rodzic biologiczny, który utracił nad nim opiekę może a nawet powinien starać się o jej odzyskanie.

Najczęstszymi powodami utraty opieki nad dzieckiem są: zaniedbania opiekuńczo – wychowawcze, alkoholizm, przemoc, narkomania. Z każdym z tych problemów można sobie poradzić i w każdej sytuacji są odpowiednie instytucje, które mogą w tym pomóc.

Co powinien zrobić rodzic, który chce odzyskać opiekę nad dzieckiem?:

- skorzystać ze wsparcia pracownika socjalnego – art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz. 901 ze zm.) stanowi, że przyczynami udzielania pomocy są między innymi: bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, przemoc domowa, natomiast art. 15 wspomnianej ustawy wskazuje, jako jedną z form pomocy - pracę socjalną, która w art. 45 ustawy o pomocy społecznej, została scharakteryzowana jako praca świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin,

- skorzystać z poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, rodzinnego, prawnego (art. 46 ustawy o pomocy społecznej, art. 10 ust. 3 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej),

- skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny, rozumianego, stosowanie do art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jako szeroko pojęte działania w obszarach funkcjonowania rodziny, wymagających poprawy,

- skorzystać z pomocy w formie interwencji kryzysowej, świadczonej w sytuacjach, gdy wymagane jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie po doświadczeniu sytuacji nagłej i zagrażającej dobrostanowi osoby (jak np. umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej) – art. 47 ustawy o pomocy społecznej,

- mieć jak najlepszy kontakt z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka lub placówką opiekuńczo – wychowawczą, w której umieszczone jest dziecko, ponieważ to gwarantuje podtrzymanie i poprawę relacji z dzieckiem w środowisku dla dziecka bezpiecznym,

- skorzystać z pomocy psychiatrycznej (jeśli jest taka potrzeba),

- poddać się leczeniu odwykowemu, jeśli problemem jest uzależnienie,

- skorzystać z działań oferowanych sprawcom przemocy domowej, jeśli taki problem występuje,

- skorzystać z zajęć szkoły dla rodziców lub innych form pomocy dla osób borykających się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,

- rozumieć, że wychowanie dziecka wymaga środków finansowych i bezpieczeństwa mieszkaniowego,

- skontaktować się z Sądem Rodzinnym, który wydał postanowienie o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej w celu wyjaśnienia wątpliwości lub odwołania się / złożenia zażalenia na postanowienie.

Gdzie rodzic biologiczny może uzyskać takie wsparcie w mieście Świnoujście?:

- w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w Działach: Pracy Socjalnej, Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej,

- w Poradni Zdrowia Psychicznego,

- w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

- w Sądzie Rodzinnym,

- w Powiatowym Urzędzie Pracy,

- w TBS Lokum.

Jak widzisz Drogi Czytelniku, choć umieszczenie dziecka poza rodziną biologiczną jest dla rodzica biologicznego traumatyczne, to nie zostaje on bez wsparcia. A jeśli jesteś rodzicem biologicznym, który stara się odzyskać opiekę nad dzieckiem to wiedz, że wierzymy, że Ci się uda i chcemy, by się udało. Jesteśmy tu, w MOPR w Świnoujściu, by Cię pokierować i pomóc Ci rozwiązać problemy, w konsekwencji których utraciłeś opiekę nad swoim dzieckiem.

Jeśli temat Cię zainteresował, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu (ul. Dąbrowskiego 4, pokój 107 I piętro, pokój 209 II piętro, tel. 91 322 54 96, 91 322 54 83) – CAŁY CZAS POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH ?

Wypatruj też kolejnych informacji od nas. Co kwartał razem będziemy się zagłębiać w tematykę rodzicielstwa zastępczego. Następnym razem przyjrzymy się bliżej tematowi poradnictwa specjalistycznego.

Plakat


                                                                 OGŁOSZENIE                                  

I. Warunki zamówienia
Gmina Miasto Świnoujście poszukuje specjalistów do przeprowadzenia programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową.
II. Forma zatrudnienia : umowa zlecenie.
III. Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową może być prowadzony przez osobę/y:
1. posiadające wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika lub resocjalizacja, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, lub
2. posiadające tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia lub pedagogika lub na, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, kierunku resocjalizacja, lub
3. będące terapeutami lub psychoterapeutami,
4. posiadające udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej,
5. posiadające udokumentowane prowadzenie co najmniej pięciu edycji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

IV. Wymagania dotyczące realizacji programu:
1. Łączny czas trwania programu powinien obejmować 60 godzin zajęć prowadzonych w formie spotkań indywidualnych i grupowych. Przerwy między kolejnymi zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień.
2. Miejsce realizacji programu Gmina Miasto Świnoujście.
3. W przypadku realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową w tym samym miejscu, w którym udziela się pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy domowej, należy zadbać o bezpieczeństwo osób doznających przemocy domowej.
4. Program autorski zakładający:
a) wzbudzanie motywacji wewnętrznej do zmiany zachowania przez analizę przyczyn postępowania i wgląd w mechanizmy własnych zachowań;
b) zdobycie lub poszerzenie wiedzy i umiejętności powstrzymywania się od zachowań przemocowych;
c) nabycie umiejętności służących rozwiązywaniu problemów i konfliktów bez użycia przemocy;
d) nabycie i kształtowanie umiejętności prospołecznych, w tym: asertywności, empatii, rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych, w tym radzenia sobie ze stresem, lękiem i złością;
e) poszerzanie samoświadomości, zwłaszcza w kontekście własnych zasobów oraz ograniczeń i negatywnych stereotypów funkcjonowania w relacjach rodzinnych;
f) nabycie i doskonalenie umiejętności wychowawczych i rodzinnych opartych na wychowaniu bez przemocy;
g) rozwój umiejętności związanych z budowaniem relacji rodzinnych i partnerskich; pogłębianie wiedzy na temat wpływu przemocy na relacje społeczne i sposobów jej przeciwdziałania;
h) diagnozowanie potrzeb i nabywanie umiejętności dobierania prawidłowych strategii w ich zaspokajaniu;
i) wzmacnianie postawy odpowiedzialności wobec siebie i innych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia niżej wymienionej dokumentacji dotyczącej  
     realizacji programu:
a) kontraktu z uczestnikiem programu,
b) list obecności,
c) indywidualnej karty uczestnika,
d) karty kontaktu z członkami rodziny,
e) ankiety ewaluacyjnej,
f) sprawozdania z realizacji programu wraz z informacją o uzyskanych efektach przez    
    uczestników,
g) przekazanie całej dokumentacji dotyczącej programu po jego zakończeniu Zleceniodawcy.

V. Wymagania dotyczące oferty:

Oferty należy składać w terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, III piętro, pokój 314, do godziny 15.00. W formie email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dodatkowych informacji udziela w godzinach 08.00 – 15.00 Pani Agnieszka Zygarlicka – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających  Przemocy Domowej, ul. Dąbrowskiego 4, pok. 202, tel. 91 322-54 -81.


                                                                 OGŁOSZENIE                                      
I. Warunki zamówienia
Gmina Miasto Świnoujście poszukuje specjalistów do przeprowadzenia programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.
II. Forma zatrudnienia : umowa zlecenie.
III. Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową może być prowadzony przez osobę/y:
1. posiadające wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej lub
2. posiadające tytuł zawodowy magistra na kierunku:
a) psychologia, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej lub
b) innym, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji, lub
3. będące terapeutami lub psychoterapeutami;
4. posiadające udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej;
5. posiadające zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc domową.

IV. Wymagania dotyczące realizacji programu:
1. Łączny czas trwania programu powinien obejmować 60 godzin zajęć prowadzonych w formie spotkań indywidualnych i grupowych. Przerwy między kolejnymi zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień.
2. Miejsce realizacji programu Gmina Miasto Świnoujście.
3.W przypadku realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową w tym samym miejscu, w którym udziela się pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy domowej, należy zadbać o bezpieczeństwo osób doznających przemocy domowej.
4. Program autorski zakładający:
a) zmianę przekonań odbiorców programów korekcyjno-edukacyjnych dotyczących stosowania przemocy domowej;
b) powstrzymanie osoby stosującej przemoc domową przed dalszym stosowaniem przemocy;
c) rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia, w tym bardziej efektywne radzenie sobie z emocjami, w tym złością lub poczuciem krzywdy w sytuacjach trudnych;
d) zmniejszenie przez uczestników programu skali zachowań opartych na sile i przemocy;
e) wzrost świadomości na temat zjawiska przemocy domowej i konsekwencji jej stosowania;
f) poszerzenie katalogu zachowań osób stosujących przemoc domową o zachowania alternatywne do krzywdzących w celu budowania relacji interpersonalnych opartych na poszanowaniu domowników i postawie partnerskiej;
g) kształtowanie umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez użycia przemocy domowej;
h) uznanie przez osobę stosującą przemoc domową swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
i) uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia niżej wymienionej dokumentacji dotyczącej  
     realizacji programu:
a) kontraktu z uczestnikiem programu,
b) list obecności,
c) indywidualnej karty uczestnika,
d) karty kontaktu z członkami rodziny,
e) ankiety ewaluacyjnej,
f) sprawozdania z realizacji programu wraz z informacją o uzyskanych efektach przez    
    uczestników,
g) przekazanie całej dokumentacji dotyczącej programu po jego zakończeniu Zleceniodawcy.

V. Wymagania dotyczące oferty:

Oferty należy składać w terminie do dnia 12 kwietnia 2024 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, III piętro, pokój 314, do godziny 15.00. W formie email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dodatkowych informacji udziela w godzinach 08.00 – 15.00 Pani Agnieszka Zygarlicka – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających  Przemocy Domowej, ul. Dąbrowskiego 4, pok. 202, tel. 91 322-54 -81.