Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ramach zadań własnych gminy przysługuje:

 1. osobie samotnej, która ze względu na wieku, chorobę lub z innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona ( art. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej)
 2. osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić (art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej).

Podstawa prawna:
Art. 50 ust. 1, 2, 3 i 6, art. 96 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023r., poz. 901 ze zmianami.), uchwała Nr XXVI/217/04 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze zmieniona uchwałami Nr XXXIX/333/2005 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 kwietnia 2005r. oraz Nr LX/487/2022 z dnia 24 marca 2022r.

Zakres świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych obejmuje:

 1. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w zakresie:
  • - zakupu podstawowych artykułów spożywczych i gospodarstwa domowego oraz leków i prasy za pieniądze osoby korzystającej z usług,
  • - przyrządzania posiłków zgodnie z potrzebami świadczeniobiorcy,
  • - dostarczania, w razie potrzeby, gotowych obiadów z miejsca stołowania się osoby objętej usługami lub przygotowywanie obiadów w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy,
  • - przygotowywania posiłków na część dnia, w której chory zostaje sam (podwieczorek, kolacja),
  • - w przypadku ograniczonej sprawności chorego – karmienia i dopajania;
 2. pomoc przy wykonywaniu codziennych zabiegów higieny osobistej w zakresie:
  • - w przypadku osób leżących – toalety całego ciała w łóżku (kąpiel, natłuszczanie skóry),
  • - w przypadku osób z ograniczoną sprawnością fizyczną - pomocy w wykonywaniu zabiegów higienicznych,
  • - pielęgnacji jamy ustnej, rąk i stóp (obcinanie paznokci), włosów (mycie, czesanie),
  • - w razie konieczności – zabezpieczenia w pampersy, toaleta po każdorazowym zabrudzeniu,
  • - zapobiegania odparzeniom i odleżynom poprzez zmianę pozycji ułożenia chorego w łóżku;
 3. pomoc w utrzymaniu higieny otoczenia w zakresie:
  • - zachowania mieszkania świadczeniobiorcy w porządku i czystości, a w przypadku wspólnego zamieszkiwania z innymi osobami, tych pomieszczeń, z których bezpośrednio korzysta osoba objęta usługami,
  • - prześcielania łóżka i zmiany bielizny pościelowej i osobistej,
  • - wietrzenia pomieszczeń,
  • - wycierania kurzu i mycia podłóg, odkurzania dywanów i wykładzin,
  • - mycia okien w przypadku osób samotnie mieszkających lub gdy we wspólnym gospodarstwie pozostaje osoba z ograniczoną sprawnością fizyczną,
  • - mycia naczyń,
  • - prania lekkiej odzieży, ścierek i ręczników oraz bielizny pościelowej, odnoszenia i przynoszenia bielizny z pralni (magla),
  • - w razie potrzeby – przynoszenia wody i opału z miejsca składowania, palenia w piecu,
 4. zleconą przez lekarza pielęgnację w zakresie:
  • - obserwacji i opisu zdrowia świadczeniobiorcy, a w razie potrzeby przekazywanie tych informacji lekarzowi,
  • - podawania leków zleconych przez lekarza,
  • - pomiaru temperatury ciała,
  • - opróżniania worka z moczem,
  • - nacierania i oklepywanie ciała chorego,
 5. zapewnienie kontaktu z otoczeniem:
  • - w przypadku osób mieszkających samotnie, a posiadających rodzinę – pośredniczenie w utrzymaniu kontaktów świadczeniobiorcy z rodziną,
  • - w miarę możliwości organizowanie spotkań z sąsiadami, znajomymi celem zapobiegania izolacji klienta od społeczeństwa,
  • - wychodzenie ze świadczeniobiorcą na spacery, podtrzymywanie jego zainteresowań,
  • - utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzem i pielęgniarką środowiskową,
  • - zamawianie wizyt lekarskich i pielęgniarskich oraz sprawowanie opieki w czasie tych wizyt,
  • - pośredniczenie w załatwianiu bieżących spraw urzędowych świadczeniobiorcy np. opłacanie świadczeń, wzywanie montera do napraw urządzeń domowych,
  • - pełnienie roli przewodnika u osób niewidomych.

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 17,50 zł.

Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.

Do wniosku i wywiadu środowiskowego należy dołączyć:

 1. udokumentowany dochód osoby ubiegającej się o pomoc usługową i osób wspólnie gospodarujących (decyzja o wysokości emerytury, renty, odcinek emerytury, renty z miesiąca poprzedzającego przyznanie pomocy usługowej, zaświadczenie o zarobkach rodziny wspólnie zamieszkałej),
 2. oświadczenie o stanie majątkowym,
 3. zaświadczenie lekarskie lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stwierdzające konieczność zapewnienia opieki osób drugich,
 4. zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
 5. oświadczenie o regulowaniu na bieżąco przez świadczeniobiorcę odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, w przypadku jej ustalenia,
 6. inne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego.

Potrzebę zapewnienia przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie opieki osobie starszej, niepełnosprawnej, obłożnie chorej może zgłosić: osoba zainteresowana, rodzina, sąsiedzi, pielęgniarka środowiskowa, lekarz oraz różne instytucje.

Opłaty:
Wniosek oraz załączniki nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego. Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania lub miejscu pobytu osoby - rodziny, ubiegającej się o pomoc w formie usług. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w terminie 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji osobistej, majątkowej osoby lub rodziny korzystającej ze świadczeń społecznych. W sytuacji wymagającej bezzwłocznego przyznania świadczeń, wywiad przeprowadza się nie później niż w ciągu 2 dni od daty powzięcia informacji.
W decyzji o przyznaniu świadczeń w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych określa się zakres świadczonych usług, okres na jaki świadczenie zostało przyznane, wysokość odpłatności za jedną godzinę usługi, którą ponosi świadczeniobiorca lub przyznanie tego świadczenia nieodpłatnie z uwagi na kryterium dochodowe, uzasadnienie z jakiego powodu zostały przyznane usługi, koszt 100% godziny usługi opiekuńczej lub specjalistycznej usługi opiekuńczej oraz tryb odwoławczy w przypadku gdy świadczeniobiorca nie zgadza się z wydaną decyzją.
Zakres usług i okres ich świadczenia powinien uwzględniać stan zdrowia, sprawność psychoruchową, wiek oraz indywidualne potrzeby, a także możliwości osoby niepełnosprawnej lub przewlekle chorej.
Gmina może odmówić pomocy, jeżeli w trakcie wywiadu środowiskowego, okaże się, iż rodzina osoby wymagającej opieki, jest w stanie sama zapewnić pomoc osobie bliskiej.

Zasady odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
Obowiązek zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej spoczywa na:

 1. osobie i rodzinie korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej,
 2. spadkobiercy osoby, która korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej – z masy spadkowej,
 3. małżonku, zstępnych przed wstępnymi osoby korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej w wysokości przewidzianej w decyzji dla osoby lub rodziny korzystającej z pomocy społecznej.

W pierwszej kolejności do zwrotu wydatków za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zobowiązane są osoby samotnie gospodarujące i ich rodzina.
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę i na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
Rada Miasta Świnoujścia uchwałą Nr XXVI/217/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku (zmieniona uchwałami Nr XXXIX/333/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r. oraz Nr LX/487/2022 z dnia 24 marca 2022r.) ustaliła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Wydatki na świadczenia, w przypadku osób samotnie gospodarujących i gospodarujących w rodzinie podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.
Zgodnie z § 3 ust. 2 powołanej uchwały, na podstawie zaświadczenia lekarskiego oraz na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego (bez względu na posiadany dochód osoby lub rodziny) zwalnia się z opłat za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, w ilości dwóch godzin dziennie osoby chore na stwardnienie rozsiane (SM) i chorobę nowotworową (CA).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.