Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Świnoujścia.

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

Celem działania MOPR jest w szczególności umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Do zakresu działania MOPR między innymi należy:

 1. pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, w szczególności poprzez:
  • - świadczenie usług, w tym usług opiekuńczych,
  • - przyznawanie i wypłacanie świadczeń,
  • - organizowanie specjalistycznego poradnictwa socjalnego, przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,
 2. prowadzenie pracy socjalnej, rozumianej jako działalność zawodowa, skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
 3. prowadzenie badań i analiz służących ocenie wielkości potrzeb, stosowania właściwych sposobów udzielania świadczeń z zakresu pomocy społecznej oraz formułowanie oceny stopnia zaspokajania potrzeb,
 4. opracowywanie strategii i programów rozwiązywania problemów społecznych,
 5. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, a także z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi,
 6. wspomaganie środowisk lokalnych organizujących pracę z dziećmi i młodzieżą,
 7. wykonywanie innych przekazywanych zadań, na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia i pomocy, w tym pomoc kombatantom, prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych,
 8. wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 9. wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 10. prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych w zakresie wynikającym z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

MOPR realizuje zadania:

 1. Miasta Świnoujście w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami własnymi o charakterze obowiązkowym i własnymi gminy, w szczególności:
  1. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
  2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych, specjalnych celowych,
  3. dożywianie dzieci,
  4. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
  5. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
  6. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych,
  7. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,
  8. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca Miasta w tym domu,
  9. pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
  10. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
  11. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,
  12. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  13. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

 2. Zlecone z zakresu administracji rządowej:
  1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,
  3. kierowanie do ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy,
  4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
  5. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
  6. przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  8. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

 3. Miasta Świnoujście w zakresie wspierania rodziny, będące zadaniami własnymi, w szczególności:
  1. tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem i praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez:
   • - zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
   • - organizowanie szkoleń i tworzenie warunków dla działania rodzin wspierających,
  2. tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodzinnych,

 4. Miasta Świnoujście jako miasta na prawach powiatu w zakresie pomocy społecznej - własne oraz z zakresu administracji rządowej realizowane przez Miasto Świnoujście,a w szczególności:
  1. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
  2. przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
  3. pomoc w integracji ze środowiskiem osobom opuszczającym placówki wymienione w pkt 4 lit. b,
  4. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem,
  5. prowadzenie mieszkania chronionego,
  6. prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
  7. szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej,
  8. z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zwłaszcza poprzez:
   • - zapewnienie uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, turnusach rehabilitacyjnych,
   • - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  9. utworzenie i prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
  10. podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb,

 5. Miasta Świnoujście jako miasta na prawach powiatu realizującego zadania, będące zadaniami własnymi, w zakresie systemu pieczy zastępczej, a w szczególności:
  1. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  2. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia,
  3. tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych,
  4. organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych prowadzących rodzinne domy dziecka i rodzin pomocowych oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego,
  5. organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:
   • - grup wsparcia,
   • - specjalistycznego poradnictwa,
  6. zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku, niezbędnych badań lekarskich,
  7. prowadzenie rejestru danych, o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzącej rodzinny dom dziecka,
  8. kompletowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka,

 6. pozostałe zadania Miasta Świnoujście określone jako zadania MOPR w niniejszym statucie lub wynikające z przepisów prawa.