DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.mopr.swinoujscie.pl zgodnie  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

- brak audiodeskrypcji dla części  materiałów multimedialnych,
- brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków.

Ułatwienia na stronie:

- podwyższony kontrast,
- możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
- przewijanie strony za pomocą strzałek „góra”, „dół”,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu.

Data publikacji strony internetowej: 21.07.2020 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 48 91 322 54 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pod adresem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4, 72-600 Świnoujście osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę
w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4,
72-600 Świnoujście

Budynek, w którym mieści się MOPR jest zarządzany przez TBS Lokum Sp. z o. o.
w Świnoujściu. MOPR wynajmuje powierzchnię biurową. W budynku mieszczą się również inne jednostki i podmioty.

Do budynku prowadzi wejście główne od ul. Dąbrowskiego i jest ono wyposażone  w podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Kolejne wejście jest wejściem technicznym i wyjściem ewakuacyjnym. Do obu wejść prowadzą schody. Na wprost od wejścia głównego znajduje się portiernia. W budynku jest winda, którą można dostać się na każdą kondygnację. Przy głównym wejściu wyznaczono cztery miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku na trzecim piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braill`a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Jedynie na parterze budynku na drzwiach pokoju MOPR nr 5 jest oznaczenie kontrastowe.

W MOPR można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego po zgłoszeniu takiej konieczności pracownikom zajmującym się wsparciem dla osób z niepełnosprawnością z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (pokój nr 5).