KAMPANIA „BIAŁEJ WSTĄŻKI”
                                          PRZECIWKO PRZEMOCY DOMOWEJ              

                         LEPIEJ MNIE KOCHAJ, NIŻ BIJ”

 

         Kampania „Białej Wstążki” to największa na całym świecie akcja mająca na celu zatrzymanie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na zjawisko przemocy domowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia w niej udziału. Organizowana jest po raz piętnasty w Świnoujściu przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Świnoujściu. Kampania realizowana jest pod hasłem „Lepiej mnie kochaj, niż bij”
i przebiegać będzie w dniach od 20 do 30.11.2023 roku.

          Kampania edukacyjna jest jednym z elementów przeciwdziałania przemocy domowej. Przede wszystkim podnosi świadomość społeczną, by każdy z nas bez względu na płeć, wyznanie, kolor skóry, upodobania miał równe prawa do zapewnienia sobie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego, ekonomicznego oraz poszanowania własnej godności.

          Z plakatów rozpropagowanych na terenie naszego Miasta będzie się można dowiedzieć o terminach warsztatów, dyżurów, szkoleń i punktów konsultacyjnych prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji oraz specjalistów z dziedziny przeciwdziałania przemocy domowej.

             Szczegółowy program tegorocznej Kampanii „Białej Wstążki” pod hasłem „Lepiej mnie kochaj, niż bij” zamieszczony został poniżej. Jeszcze raz wszystkich Państwa zapraszamy serdecznie do wzięcia w niej udziału.

Zajęcia klubowe w WTZ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu uprzejmie informuje, iż w dniu 30 listopada 2023r. upływa termin na składanie wniosków w ramach realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Zajęcia klubowe w WTZ” adresowanego do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Adresatami programu są podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Beneficjentami programu są:

 1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku   z podjęciem zatrudnienia,
 2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

W Świnoujściu Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i mieści się przy ul. Basztowej 11.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu do dnia 30 listopada 2023r. (dotyczy zajęć klubowych, które zostaną uruchomione i prowadzone od dnia 01 lutego 2024r. do dnia 31 stycznia 2025r.)

Uwaga

 

Uprzejmie informujemy, że dzień  10 listopada 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

jest dniem wolnym od pracy za dzień 11 listopada 2023 r.

 

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z  dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)

            Drogi Czytelniku,

w informacji z czerwca 2023r. dowiedziałeś się, kim jest koordynator rodzinnej pieczy zastępczej i jakie ma zadania. Dziś przyszedł czas na zapoznanie się ze świadczeniami, jakie otrzymuje rodzic zastępczy.  

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej precyzyjnie reguluje kwestie utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej i dzieli je na dwie kategorie:

- obligatoryjne, czyli takie, które muszą być wypłacone,

- fakultatywne, czyli takie, które mogą zostać wypłacone.

Rodzaje świadczeń:

 • na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (i osoby pełnoletniej pozostającej w rodzinie na zasadach określonych w ustawie) w wysokości 899,00 zł dla rodziny spokrewnionej, 1361,00 zł dla rodziny niezawodowej, zawodowej i rodzinnego domu dziecka – obligatoryjne,
 • dodatek na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości 274,00 zł – obligatoryjne,
 • dodatek dla rodziny zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich w wysokości 274,00 zł – obligatoryjne,
 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, które w mieście Świnoujście wynosi 600,00 zł – fakultatywne,
 • na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka, wypłacane jednorazowo – fakultatywne,
 • na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki, wypłacane jednorazowo lub okresowo – fakultatywne,
 • na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji – fakultatywne dla rodzin niezawodowych, obligatoryjne dla rodzinnego domu dziecka i rodzin zawodowych, w których przebywa ponad 3 dzieci lub osób pełnoletnich po spełnieniu warunków ustawowych,
 • na pokrycie kosztów zawiązanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego dla rodziny zawodowej, raz w roku – fakultatywne,
 • na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, do wysokości środków określonych w umowie o prowadzeniu rodzinnego domu dziecka – obligatoryjne,
 • na pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka, do wysokości środków określonych w umowie o prowadzeniu rodzinnego domu dziecka – obligatoryjne,
 • wynagrodzenie dla rodziny zawodowej i prowadzącego rodzinny dom dziecka, w wysokości nie niższej niż 4100,00 zł (124 % tej kwoty dla pogotowia rodzinnego) – obligatoryjne.

Jeśli temat Cię zainteresował, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu (ul. Dąbrowskiego 4, pokój 107 I piętro, pokój 209 II piętro, tel. 91 322 54 96, 91 322 54 83) – CAŁY CZAS POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH ?

Wypatruj też kolejnych informacji od nas. Co kwartał razem będziemy się zagłębiać w tematykę rodzicielstwa zastępczego. Następnym razem przyjrzymy się tematowi zgłaszania do przysposobienia dzieci, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.