Świadczenie przysługuje podmiotom i osobom, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski w związku z działaniami wojennymi.

Świadczenie jest wypłacane na wniosek i wynosi 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie jest wypłacane z dołu.

Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Świadczenie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
w takim przypadku świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób.

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności; w takim przypadku świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób.

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
w takim przypadku świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci.

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
w takim przypadku świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko.

6) jest małoletnim obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz jest małoletnim obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy;
w takim przypadku świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia przez upoważnionych pracowników.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać w siedzibie MOPR w Świnoujściu umieszczając je w pojemniku na korespondencję, usytuowanym na parterze budynku przy ul. Dąbrowskiego 4.

Druki wniosków o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz kart osoby przyjętej do zakwaterowania dostępne są na drugim piętrze. Można je również pobrać tutaj: