Informacje o najważniejszych zmianach związanych ze wsparciem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie:

  1. Z dniem 30 czerwca 2024 r. zakończy się wsparcie obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie, wynikające z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.), polegające na zapewnieniu świadczenia pieniężnego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, którzy na własny koszt udzielali zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

W związku z powyższym, świadczenie może zostać przyznane za okres do dnia 30 czerwca 2024 r., a wnioski o świadczenie należy składać w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, lecz nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r.

  1. Legalność pobytu obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej została przedłużona do 30 września 2025 r.

  2. Jak wynika z art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, osoba użyczająca lokal może w każdej chwili pisemnie wezwać obywatela Ukrainy do jego opuszczenia, wyznaczając termin na opuszczenie lokalu nie krótszy niż 14 dni. Na wniosek osoby użyczającej lokal lub obywatela Ukrainy wezwanego do opuszczenia lokalu, wojewoda może zapewnić pomoc na zasadach określonych w art. 12 ustawy, polegającą m. in. na zapewnieniu zakwaterowania w obiektach zbiorowego zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Obywatele Ukrainy, którzy nadal będą wymagali wsparcia w zakresie zakwaterowania, mogą zgłaszać się do właściwego miejscowo wojewody, który udzieli im pomocy wskazując wolne miejsce w obiekcie zbiorowego zakwaterowania.  

Numer telefonu infolinii w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie dedykowany dla osób poszukujących zakwaterowania: tel. 784 602 745 (czynny całodobowo).

Niebawem ruszy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Wspólnie do niezależności”, którego celem jest wsparcie obywateli Ukrainy w usamodzielnieniu się i wyprowadzeniu z Ośrodków Zakwaterowania Zbiorowego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest liderem projektu, a bezpośrednie wsparcie dla beneficjentów będzie udzielane przez partnerów. Dla województwa zachodniopomorskiego wyznaczonym partnerem jest Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM).

Dane kontaktowe do Koordynatora regionalnego z powyższej organizacji:

Pan Przemysław Stachura tel.: 512 157 541, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt pn. „Wspólnie do niezależności” zakłada udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy, objętym ochroną czasową (6 000 osób) w usamodzielnieniu się i opuszczeniu obiektów zbiorowego zakwaterowania. Beneficjentom projektu oferowane będzie wsparcie finansowe w postaci dopłaty do wynajmowanego mieszkania (malejące przez 6 m-cy) oraz szereg działań sprzyjających integracji i budowaniu życia w Polsce. Będą to m.in.

  • indywidualne doradztwo zawodowe i pomoc w poszukiwaniu pracy,

  • kursy języka polskiego,

  • aktywności kulturalno-integracyjne,

  • wsparcie informacyjne dotyczące zasad i przepisów funkcjonowania w polskim społeczeństwie, np. w zakresie pomocy w ramach systemu zabezpieczenia społecznego, zapisaniu dziecka do przedszkola, szkoły czy dostępie do opieki zdrowotnej.

Działania w projekcie mają być prowadzone do 31 marca 2026 r.

Obecnie opracowywany jest szczegółowy regulamin dla beneficjentów, określający zasady rekrutacji
i korzystania ze wsparcia, który niebawem zostanie opublikowany na stronach realizatorów projektu
i przekazany urzędom wojewódzkim.

Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie aktywnego statusu UKR i przebywanie w obiekcie zbiorowego zakwaterowania, działającym na podstawie art. 12 ustawy pomocowej.

WERSJA PO UKRAIŃSKU

W związku ze zmianą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, zakończy się także wsparcie w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę (art. 31 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy). Wnioski o te świadczenie można składać do dnia 30 czerwca 2024 r.


------------------------

Świadczenie przysługuje podmiotom i osobom, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy przybywającym do Polski w związku z działaniami wojennymi.

Świadczenie jest wypłacane na wniosek i wynosi 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie jest wypłacane z dołu.

Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

Świadczenie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
w takim przypadku świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób.

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności; w takim przypadku świadczenie przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób.

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
w takim przypadku świadczenie przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci.

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
w takim przypadku świadczenie przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko.

6) jest małoletnim obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz jest małoletnim obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy;
w takim przypadku świadczenie przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Przyznanie lub wypłata świadczenia może być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia przez upoważnionych pracowników.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać w siedzibie MOPR w Świnoujściu umieszczając je w pojemniku na korespondencję, usytuowanym na parterze budynku przy ul. Dąbrowskiego 4.

Druki wniosków o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz kart osoby przyjętej do zakwaterowania dostępne są na drugim piętrze. Można je również pobrać tutaj: