Aktywny samorząd” w 2024 roku

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu zawodowym, społecznym i dostępie do edukacji.

W 2024 roku realizowane będą następujące formy wsparcia w Module I:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

- Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

- Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

- Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);

- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

- Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);

- Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);

- Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);

- Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);

- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

- Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);

- Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);

 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I:

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW https://sow.pfron.org.pl/ już od dnia 1 marca 2024r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada dnia 31 sierpnia 2024 r.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,

 • w kolegium,

 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Uwaga! Od bieżącego roku wnioski mogą składać także osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II:

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW https://sow.pfron.org.pl/ od dnia 1 marca 2024r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada:

 • dnia 31 marca 2024r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),

 • dnia 10 października 2024r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025)

Wysokość dofinansowania:

Warunki dofinansowania opisane są w ustępach: 10-24 dokumentu pod nazwą „Kierunki działań (…)” w 2024 roku.

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON :

www.pfron.org.pl

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej i papierowej:

Złożenie wniosku w formie elektronicznej:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował specjalną ogólnopolską platformę, za pośrednictwem której m. in. można złożyć wniosek o wsparcie w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Konto do przesyłania dokumentów można założyć na portalu
https://sow.pfron.org.pl/

Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie PFRON :

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

Złożenie wniosku w formie papierowej:

Wnioski należy składać w: Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. Dąbrowskiego 4 72-600 Świnoujście pokój nr 5 – parter lub sekretariat pokój 314 – III piętro

Wnioski do pobrania: Moduł I

Wnioski do pobrania: Moduł II

Szczegółowe informacje na temat programu „Aktywny samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON:

www.pfron.org.pl

Agresji mówimy NIE!

Ulotka powstała w ramach realizowanego projektu we współpracy z Województwem Zachodniopomorskim w ramach kampanii "Przemocy mówimy NIE".

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

BON WYSPIARZA SENIORA

UWAGA: NOWE DRUKI ORAZ NOWE ZASADY JEGO PRZYZNANIA

Od 1 lipca 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu rozpoczyna realizację programu Bon Wyspiarza Seniora.

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przysługuje osobom spełniającym łącznie następujące warunki:

a) w dniu złożenia wniosku, stale zamieszkują na terenie Gminy Miasto Świnoujście i zamieszkiwały tu stale przez okres co najmniej 36 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku,

b) które w 2023 r. kończą 65 lat albo więcej.

Osoby zamieszkujące na terenie Świnoujścia ale nieposiadające zameldowania zobowiązane są do złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających fakt zamieszkiwania np. umowę najmu lub użyczenia lokalu, umowę o pracę, dokumenty potwierdzające rozliczanie podatku dochodowego w Urzędzie Skarbowym w Świnoujściu, korespondencję z instytucją wypłacającą świadczenia, deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Wypłata świadczenia po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku nastąpi na wskazane we wniosku konto. UWAGA: Nie ma możliwości przekazania świadczenia przekazem pocztowym.

Obowiązuje nowy formularz wniosku. Wnioski złożone na formularzach z lat ubiegłych nie będą pozytywnie rozpatrzone.

Podanie numeru telefonu we wniosku ułatwi kontakt w przypadku konieczności wyjaśnienia wątpliwości lub poprawienia wniosku.

Wnioski o przyznanie świadczenia można wrzucać w terminie od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r. w 7 miejscach do odpowiednio oznakowanych skrzynek podawczych zlokalizowanych:

- na Lewobrzeżu w:

1) Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4,

2) Urzędzie Miasta, ul. Wojska Polskiego 1/5,

3) Informacji Turystycznej, Plac Słowiański 6/1,

4) Pogotowiu Technicznym Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Słowianin”, Matejki 38A ,

- na Prawobrzeżu w filiach Miejskiego Domu Kultury:

5) na Warszowie, ul. Sosnowa 18,

6) w Przytorze, ul. Zalewowa 40,

7) w Karsiborze, ul. 1 Maja 40.

Druki wniosków:

- w wersji papierowej dostępne są w miejscach składania wniosków,

- w wersji elektronicznej będzie można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Urzędu Miasta.

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej


ul. Dąbrowskiego 4
72-600 Świnoujście

         Do realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej ustawodawca powołał organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy domowej /Dz.U. z 2021r. poz.1249 ze zm./. Sprawy dotyczące trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej reguluje uchwała Nr LXXXII/635/2023 Rady Miasta Świnoujście z dnia 17 lipca 2023r. W dniu 15 września 2023r. Prezydent Miasta Świnoujście zarządzeniem Nr 522/2023 powołał  w Świnoujściu Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej. Od tego czasu działania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej podejmuje się w ramach prac jednego Zespołu Interdyscyplinarnego. Członkami Zespołu są przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Policji, Żandarmerii Wojskowej, Kuratorskiej Służby Sądowej, Prokuratury, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, organizacji pozarządowych i ochrony zdrowia.

W jego skład wchodzi 14 osób, są to:

 

 1. Adriana Kowal - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego (od 22.09.2023r.)
 2. Agnieszka Łatkowska - członek
 3. Jolanta Dobrowolska -członek
 4. Mariusz Piłat - członek
 5. Agnieszka Zygarlicka - członek
 6. Magdalena Kowalik - członek
 7. Damian Sobkowiak - członek
 8. Jan Kilijan - członek
 9. Andrzej Kracewicz - członek
 10. Bartosz Piotrowski - członek
 11. Patrycja Dembowska - członek
 12. Katarzyna Ogorzałek - członek
 13. Sebastian Sidorowicz - członek
 14. Aneta Całus - członek

 

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w myśl przepisów ustawy z 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy domowej, jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej poprzez:

 

 • diagnozowanie problemu przemocy domowej,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą domową mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą domową,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
  w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową.

 

 

 

Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu,
przy ul. Dąbrowskiego 4.

Kontakt:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
pokój: 318 – III piętro.
tel. 91 322 54 60, 91 322 54 97.

 

 

Co należy rozumieć jako przemoc?

Przez przemoc domową należy rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie
lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszającą prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, należy przez to rozumieć:

 

małżonka (także w przypadku gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione), wstępnych, zstępnych oraz ich małżonków rodzeństwo i ich małżonków, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia i jej małżonek oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków, osoba pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu, małoletnich, osoba pozostająca obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania oraz innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażając te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia
i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 

Czym jest procedura „Niebieskie Karty”?

Jest to narzędzie do zatrzymania przemocy domowej.

„Niebieskie Karty” to procedura interwencji wobec przemocy domowej, która składa się
z odpowiedniej dokumentacji i sposobu postępowania w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia występowania przemocy. Do najważniejszych uregulowań prawnych w zakresie procedury należą: ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. 2021r. poz. 1249) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023r. poz. 1245).

Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy
domowej. Po uzyskaniu informacji od świadków przemocy, osób doznających przemocy lub na skutek zauważenia niepokojących sygnałów podczas kontaktu z rodziną – przedstawiciele wymienionych
instytucji uruchamiają procedurę „Niebieskie Karty”.

Uwaga: Zgodnie z art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
domowej - podjęcie decyzji o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy domowej ani osoby stosującej przemoc.

Głównym celem procedury „Niebieskie Karty" jest rozpoznawanie przemocy i usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb w środowisku lokalnym, ale też tworzenie warunków do systemowego, interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. Podstawą skuteczności procedury
i oferowanej pomocy jest współpraca przedstawicieli różnych służb stykających się z ofiarami lub sprawcami przemocy domowej.

 1. Uruchomienie procedury „Niebieskiej Karty”

Procedurę wszczyna się poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” przez
przedstawiciela jednej z wyżej wymienionych instytucji. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” przekazuje się go niezwłocznie do Zespołu Interdyscyplinarnego, nie później jednak niż
w terminie 5 dni roboczych od wszczęcia procedury.

 1. Zawiadomienie Zespołu Interdyscyplinarnego o nowo wszczętej procedurze
  „Niebieskie Karty”

Zespół Interdyscyplinarny to podmiot, w którego skład wchodzą specjaliści zajmujący
się przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy diagnostyczno-pomocowe.

Formularz „Niebieska Karta – A” niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, jest przekazywany grupie diagnostyczno-pomocowej. Pierwsze posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej odbywa się niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych
od dnia otrzymania formularza „Niebieska Karta- A”. Grupa na podstawie informacji zawartych
w formularzu dokonuje diagnozy sytuacji w związku z podejrzeniem stosowania przemocy domowej oraz podejmuje stosowne działania.

Grupę diagnostyczno-pomocową tworzą:

 • pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, do którego w szczególności należy praca z osobą doznająca przemocy domowej,
 • funkcjonariusz Policji, do którego w szczególności należy praca z osobą stosującą przemoc domową

oraz przedstawiciele gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, żandarmerii
wojskowej, oświaty, ochrony zdrowia, jak również kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych
podmiotów, innymi słowy specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej powołani przez Zespół Interdyscyplinarny do bezpośredniego kontaktu z rodziną.

Zadaniem grupy diagnostyczno-pomocowej jest:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy domowej,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych
  wystąpieniem przemocy,
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz weryfikacja efektów tych działań.

III. Czynności wykonywane przez członków grupy diagnostyczno-pomocowej
w ramach procedury „Niebieskiej Karty” to:

 • zapraszanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową,
  na posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej celem weryfikacji aktualnej sytuacji
  w rodzinie. Niestawiennictwo osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
  przemocą, nie wstrzymuje prac grupy diagnostyczno-pomocowej,
 • dokonywanie pogłębionej analizy sytuacji rodziny, ustalanie indywidualnego planu pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową w zakresie działania wszystkich podmiotów, realizujących procedurę „Niebieskie Karty” i wypełnienie formularza „Niebieska Karta – C”, który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
  Indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową, oraz podmioty realizujące procedurę „Niebieskie Karty”, w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz jej rodziny. Plan ten może zakładać np. pomoc materialną, finansową, pomoc psychologiczną lub inne potrzebne
  działania. Może także ulegać zmianom w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową, w szczególności w sytuacji
  stwierdzenia nowego zdarzenia stosowania przemocy domowej w trakcie działań dokonywanych przez grupę diagnostyczno-pomocową,
 • ustalenie częstotliwości wizyt funkcjonariusza Policji w środowisku objętym procedurą w celu monitorowania stanu bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową,
 • wzywanie osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc domową, na
  spotkanie grupy diagnostyczno-pomocowej. Podczas rozmowy członkowie grupy wyjaśnią jej,
  że to co robi jest przemocą i że musi zmienić swoje zachowanie. Osoba dowie się, że przemoc jest łamaniem prawa i jeżeli nie zmieni swojego postępowania, to może ponieść konsekwencje prawne. Członkowie grupy diagnostyczno-pomocowej zaproponują osobie stosującej przemoc miejsca, do których może udać się po pomoc, aby zmienić swoje zachowanie. Grupa diagnostyczno-pomocowa nie tylko rozmawia, ale też sprawdza czy przemoc ustała i czy członkowie rodziny są bezpieczni,
 • w obecności osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc domową, następuje wypełnienie formularza „Niebieska Karta – D”, który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia,
 • uruchamianie działań prawnych wobec osoby stosującej przemoc w przypadku braku zmiany jej postępowania względem członków rodziny,
 • kierowanie osoby wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc domową, do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku z nadużywaniem przez nią alkoholu.
 • Wnioskowanie do Zespołu o skierowanie osoby wobec, której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc domową, do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową oraz programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową.

Wszystkie działania, podejmowane w związku z realizacją procedury „Niebieskie Karty” są dokumentowane. Zastosowanie procedury i wypełnianie dokumentacji pozwala prowadzącym trzymać
się odpowiedniego trybu postępowania i zmniejsza ryzyko ulegania manipulacji. Poza tym, sprawca otrzymuje informację, że przemoc domowa jest przestępstwem i nie pozostanie bezkarny.
W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty są przekazywane organom właściwym
do prowadzenia postępowania przygotowawczego (Policji, Prokuratury).

Każdy kontakt z osobami doświadczającymi przemocy powinien być okazją do motywowania
ich do podjęcia działań służących przerwaniu przemocy oraz ochronie ich samych i dzieci. Warto
pamiętać, że nikt nie jest w stanie być z ofiarami przez cały czas i w każdym momencie. Dlatego praca osób pomagających powinna iść w kierunku wspierania, wzmacniania i zachęcania do odbudowania poczucia własnej mocy i sprawczości oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacji zagrożenia. Ważnym elementem procesu pomagania jest też budowanie sieci wsparcia społecznego w najbliższym
otoczeniu ofiar. Zastosowanie procedury „Niebieskie Karty" zachęca nie tylko osoby pokrzywdzone do poszukiwania możliwości poradzenia sobie z przemocą, ale także osoby pomagające do poszukiwania wspólnie z ofiarami najlepszego rozwiązania, uwzględniania wszelkich możliwości pomocy oraz monitorowania przebiegu procesu pomagania.

Grupa diagnostyczno-pomocowa sprawdza poprzez wizyty i rozmowy, czy przemoc w rodzinie ustała, monitoruje sytuację osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem
przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”.

Powyższe działania trwają tak długo, aż przemoc ustanie lub zostanie zatrzymana.

 1. Zakończenie procedury „Niebieskie Karty”

Zakończenie procedury zgodnie z art. 9h ust 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej, następuje w przypadku:

 • ustania przemocy domowej i uzasadnionego przypuszczenia, że zaprzestano dalszego stosowania przemocy domowej,
 • rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

Po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” grupa diagnostyczno-pomocowa podejmuje
9 miesięczne działania monitorujące zgodnie z  art. 9h ust. 2 i 3
ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o przeciwdziałaniu przemocy domowej
.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytucje pomocowe w Świnoujściu

 

 

 

Komenda Miejska Policji

 1. Krzywoustego 2a

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu

tel. 91 326 75 11, 91 326 75 12

fax. 91 326 75 13

 

Posterunek Policji na Warszowie

 1. Sosnowa 8

tel. 91 326 75 28, 91 326 75 29

fax. 91 326 75 35

 

Sąd Rejonowy w Świnoujściu

 1. Paderewskiego 6

tel. 91 326 28 70

godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek -piątek 07:30-15:30

 I Wydział Cywilny
tel./fax: 91 326 2836

godziny pracy: poniedziałek 07:30-18:00,
wtorek-piątek 07:30-15:30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. otwiera się w nowym oknie

II Wydział Karny
tel.: 91 326 2833, fax.: 91 326 2832
godziny pracy: poniedziałek 07:30-18:00, wtorek-piątek 07:30-15:30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. otwiera się w nowym oknie

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
tel./fax: 91 326 2834
godziny pracy: poniedziałek 07:30-18:00, wtorek-piątek 07:30-15:30
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. otwiera się w nowym oknie

 

Prokuratura Rejonowa w Świnoujściu
72-600 Świnoujście
ul. Słowackiego 8
Tel.: 91 321-92-53, 91 321-94-71
fax.: 91 321-94-72
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
ul. Dąbrowskiego  4  (II i III piętro)
pon. -  pt.  7.30 – 15.30  

tel.  91 32 25 460,    fax.  91 32 25 461

 

 W strukturach  MOPR:

 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla
  Osób Doznających Przemocy Domowej
  Realizacja programu

korekcyjno-edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc

ul. Dąbrowskiego  4,   pok. nr 204
tel. /fax.   91 32 25 481   

 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  Dąbrowskiego 4,  pok. nr 218
  pon. 7.30 -15.30, 
 2. -pt.  10.00 – 18.00
  tel.  91 32 25 466,   fax  91 32 25 461